دیدن فضل موش در غذا چه حکمی دارد؟

دیدن فضل موش در غذا چه حکمی دارد؟

سوال: اگر در غذا فضله موش دیدیم، آیا آن غذا نجس است؟ در مهمانی ها که غذا خیلی زیاد است، لازم است به دیگران بگوییم؟

 

پاسخ: فضله موش نجس است. غذا اگر جامد باشد، مانند نان فقط جایی که فضله موش به آن جا سرایت کرده، نجس است. بقیه قسمت های نان پاک است.

 

اگر غذا مایع است، مانند آبگوشت و برنج پخته شده با آب، اگر فضله موش توی آب گوشت بیفتد یا توی آبی که در آن برنج ریخته اند بیفتد، همه آن را نجس می کند. در این فرض اگر صاحب خانه بفهمد که غذا نجس است، باید از دادن آن به مهمان ها خود داری کند. اگر داده، باید به آن ها بگوید که غذا نجس است.

 

اما اگر یکی از مهمان ها بفهمد، به نظر مراجع معظم تقلید خودش نباید بخورد، ولی لازم نیست به دیگران بگوید اما چنانچه طورى با آنان معاشرت دارد که مى‌داند که به واسط? نگفتن، او هم نجس مى‌شود، وقتی غذا خوردن آن ها تمام شد، باید به آنان بگوید.

 

البته به نظر آیت الله مکارم در این صورت هم به دیگران گفتن لزوم ندارد، بلکه مى‌تواند بعد از غذا خوردن به بهانه ای به آنها بگوید تا دست و دهان خود را آب بکشند.